Szukaj

Szukaj

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.szewprosty.pl. Sprzedającym jest Agnieszka Seremet AGRR z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy III Powstania Śląskiego 5/32. Działalność zarejestrowana pod numerem NIP: 629 238 72 90, REGON: 384 775 999, zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskaćk korzystając z adresu poczty elektronicznej: dziendobry@szewprosty.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.szewprosty.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.szewprosty.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.szewprosty.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć zakupionego przez Klienta produktu/usługi na kanałach społecznościowych i w Internecie w celach marketingowych.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia na produkty gotowe są przyjmowane są przez stronę internetową, pocztę elektroniczną oraz formularz kontaktowy.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, pocztę elektroniczną oraz formularz kontaktowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności poprzez systemy płatniecze lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem przy każdym z produktów klikając “dostawa i płatność”.

§ 5 Płatności

 1. Płatność za zamówiony towar można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU oraz PayPal lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo, do czasowego lub całkowitego, wyłączenie przy jednym, wielu lub wszystkich produktach możliwości skorzystania z dowolnego systemu płatności lub możliwości przelewu na konto bankowe.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 5. Zwrotom również nie podlegają zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (podstawa prawna: Art. 38. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dz.U.2020.0.287) treści cyfrowe, które klient otrzymał drogą elektroniczną – w szczególności dotyczy to cyfrowych szablonów do haftu wysyłanych w formie plików PDF.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca – Agnieszka Seremet AGRR z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy III Powstania Śląskiego 5/32. Zarejestrowana pod numerem NIP: 629 238 72 90, REGON: 384 775 999.
 2. Ochrona przechowywanych i przetwarzanych danych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych określane jako RODO).
 3. Utworzenie Konta w Sklepie może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, płeć, login. Podanie takich danych jak daty urodzenia oraz płci jest wykorzystywane wyłącznie w celu rejestracji/logowania.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, biuru rachunkowemu, bankom obsługującym płatności, instytucjom obsługującym płatności online PayU, PayPal.
 5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, prawo do odwołania przetwarzania danych osobowych, prawo do niepodlegania profilowaniu, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych Klienci mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty eletronicznej wysyłając wiadomość na adres dziendobry@szewprosty.pl.
 6. Dane podawane przez Klienta są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień, do celów księgowych, do kontaktowania się z użytkowaniem w ramach obsługi procesu sprzedaży, celów informacyjnych oraz prezentowania aktualnej oferty Usługodawcy jeśli Klient wyraził na to zgodę (newsletter). Dane osobowe są przekazywane przez Klienta dobrowolnie, jednak ich nie przekazanie powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży i realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Dane osobowe podawane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 8. Usługodawca w celu realizacji umów sprzedaży przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres IP, e-mail, nr telefonu, NIP.
 9. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy sprzedaży (przyjęcia i realizacji zamówienia złożonego przez Klienta), zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby której dotyczą, w zakresie zgodnym z wyrażonym zgodą przez Klienta. Usługodawca jest również administratorem danych osób zapisanych na newsletter.
 10. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, dane są przetwarzane jedynie przez Administratora.
 11. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta przez okres trwający do końca terminu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową sprzedaży. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres prowadzenia działalności gospodarczej, lub do czasu kiedy Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do usunięcia swoich danych osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 12. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres dziendobry@szewprosty.pl
  2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 13. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 8 Polityka cookies Sklepu internetowego

 1. Serwis www.szewprosty.pl używa plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Informacje zawarte w plikach cookies dotyczą typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, adresu IP, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu: możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Usługodawca opracował wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom i podmiotom nieupoważnionym i sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić te ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 6. Usługodawca żywa google-analytics.com, które służy do prowadzenia statystyk dla witryny www.szewprosty.pl . Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
 7. Usługodawca korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 8. Usługodawca daje możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Google+, LinkedIN.
 9. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą wykonać w każdym czasie zmianę ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informacje dotyczące edytowania ustawień dotyczących plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647, Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka, Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl, Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie serwisu.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
Back to Top
Produkt zostanie dodany do Twojego koszyka